Informacje dla autora

Opublikowanie artykułu w czasopiśmieOferujemy dla Autora opublikowanie artykułu naukowego w naszym Czasopiśmie Ekonomia i Zarządzanie ISSN 2084-963X, w formie druku, elektronicznej (eprasa), jako E-artykuły: ACCESS PAYABLE (odpłatny dostęp do artykułu) oraz OPEN ACCESS (bezpłatny dostęp do artykułu) na stronie Czasopisma i wydawnictwa Naukowe Wydawnictwo IVG


Od 2019 roku wydawane są tylko 2 numery (czerwiec, grudzień), w nowym formacie wydruku: B-5 (170x240mm), oprawa miękka książkowa.


Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów.


Autor może zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie lub przesłać formularz zgłoszenia.Czy jesteś zainteresowany publikacją artykułu w naszym Czasopiśmie?


Artykuł (Ms Word Document) powinien zostać przesłany do Redakcji Czasopisma za pomocą formularza "Zgłoszenie artykułu", przygotowany według Instrukcji dla Autora.

Wszystkie artykuły są recenzowane, recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.


Wytyczne dla Autora


Wytyczne zawierają opis standardów formatowania bibliografii oraz ogólnego formatowania tekstu w plikach zgłaszanego tekstu do wydawnictwa (znajdujące się w Instrukcji dla Autora).

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem:

- Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 Oświadczam, że artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany.

 Oświadczam, że przedstawiony przeze mnie tekst do publikacji nie narusza praw autorskich i praw osób trzecich.

 Wyrażam zgodę na to, aby tekst opublikowany w formie papierowej został zamieszczony w wersji elektronicznej (w formie pełnotekstowej odpłatnie jako E-artykuł lub bezpłatnie w OPEN ACCESS) na stronie internetowej czasopisma i w innych mediach służących popularyzacji czasopisma i zwiększeniu jego indeksacji (np. bazy danych).

 Rozumiem, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).


Aspekty redakcyjne


Czasopismo w formacie książki, w oprawie miękkiej, B-5 (170x240mm) Tekst jednego artykułu o objętości minimum 0,5 arkusza wydawniczego do maksimum 0,99 z zachowaniem obowiązującego standardu, tj. krój Times New Roman, rozmiar czcionki 12 (tekst) a dla tytułu artykułu 16 pogrubiona, interlinia 1,5; marginesy 2,5 cm, akapity 1,5 cm.


Artykuł zgłoszony do opublikowania powinien mieścić się w tematyce odpowiadającej profilowi czasopisma.

Artykuł powinien być napisany w języku polskim lub/i angielskim, a w przypadku artykułów naukowych mieć charakter naukowy.

W przypadku artykułu naukowego napisanego w j. polskim powinien mieć także tłumaczenie w j. angielskim następujące elementy artykułu:

- tytuł artykułu (Title),

- abstrakt lub streszczenie (Abstact),

- słowa kluczowe (Keys worlds),

- podsumowanie lub zakończenie (Summary).


W przypadku braku tłumaczenia tych elementów na j. angielski zostanie to wykonane w naszym wydawnictwie "Naukowe Wydawnictwo IVG". Cena tłumaczenia wyniesie 50 zł brutto.

W artykule prosimy zastosowanie "System Harvard" odnoszący się do przypisów i bibliografii załącznikowej.


Wszystkie zgłoszone artykuły podlegają recenzji wydawniczej, po pozytywnej recenzji artykuł zostanie opublikowany. Proces recenzji zaprezentowany jest w Instrukcji dla Autora.


Po opublikowaniu artykułu w danym numerze czasopisma do Autora przesyłane są:

- 3 egzemplarze drukowane na podany adres do korespondencji (w razie zapotrzebowania na większą ilość drukowanych egzemplarzy to prosimy o kontakt z Redakcją),

- forma elektroniczna czasopisma na adres email autora,

- link do opublikowanego artykułu w systemie OPEN ACCESS lub jako E-artykuł na stronie czasopisma.


Cena za opublikowanie artykułu uzależniona jest od ilości tekstu i wynosi:

- 200 zł brutto do 0,50 ark. wydawniczych,

- 480 zł brutto od 0,51 do 1,00 ark. wydawniczego,

- 624 zł brutto od 1,00 do 1,5 ark. wydawniczego.